Widget

  • Tiếp theo phần xóa Widget, để tối ưu tin gọn những chức năng không sử dụng trong trang quản trị WordPress. Trong bài Xóa Widget WordPress trong bảng tin, mình đã…

  • Widget ban đầu được xây dựng một các đơn giản và dễ sử dụng. Nó giúp cho người sử dụng kiểm soát cấu trúc hiển thị trong chủ đề giao…